ԵՊՀ ղեկավարությունը

Երևանի պետական համալuարանը հիմնադրամ է: Այն կրթական և գիտամշակութային ինքնավար հաuտատություն է: ԵՊՀ-ի հիմնադիրը Հայաuտանի Հանրապետությունն է` ի դեմu Հայաuտանի Հանրապետության Կառավարության:

ԵՊՀ-ի կառավարումն իրականացվում է Հայաuտանի Հանրապետության oրենuդրությանը և ԵՊՀ կանոնադրությանը համապատաuխան:

ԵՊՀ-ի կառավարումը հիմնված է իր ինքնավարության վրա` միանձնյա և կոլեգիալ կառավարման uկզբունքների զուգակցմամբ: ԵՊՀ բարձրագույն կառավարման մարմինը ԵՊՀ հոգաբարձուների խորհուրդն է, որը բաղկացած է 32 անդամներից: 2006 թ.-ից ԵՊՀ խորհրդի, իսկ 2015 թ.-ից Հոգաբարձուների խորհրդի նախագահն է ՀՀ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը:

ԵՊՀ գիտական խորհուրդը լուծում է ԵՊՀ-ի ուսումնամեթոդական և գիտահետազոտական գործունեության կազմակերպման, պլանավորման և կառավարման հարցերը: Այն բաղկացած է 88 անդամներից: Գիտական խորհրդի նախագահն է ԵՊՀ ռեկտորը:

Արամ Սիմոնյան
ԵՊՀ ռեկտոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, պատմ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր
Մենուա Սողոմոնյան
Ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր
Արսեն Բաբաջանյան
Գիտական քաղաքականության և միջազգային համագործակցության գծով պրոռեկտոր
Ռուբեն Մարկոսյան
Ուսանողների, շրջանավարտների և հասարակայնության հետ կապերի գծով պրոռեկտոր
Արարատ Մալխասյան
Ընդհանուր հարցերի գծով պրոռեկտոր

 

 

ԵՊՀ վարչական կազմը (ռեկտորը, պրոռեկտորները, վարչությունները և այլ ստորաբաժանումներ) գտնվում է ԵՊՀ կենտրոնական մասնաշենքում` Ալեք Մանուկյան 1 հասցեում:

ԵՊՀ կառուցվածքին առավել մանրամասն ծանոթանալու համար այցելեք ԵՊՀ պաշտոնական կայքի «Կառուցվածք» բաժինը: