Բուհում սովորելու առանձնահատկությունները

Ուսումնական գործընթացի կազմակերպման և գիտելիքների ստուգման ու գնահատման կարգի, համալսարանի ֆակուլտետների կողմից բակալավրի և մագիստրոսի կրթական մակարդակներում առաջարկվող ուսումնական ծրագրերի կառուցվածքի, բովանդակության և աշխատածավալների, այդ ծրագրերի բաղկացուցիչ դասընթացների և դրանցով նախանշված կրթական արդյունքների, ինչպես նաև գնահատման ձևերի և չափանիշների վերաբերյալ տեղեկատվությունը ներկայացված է կրեդիտային համակարգով ուսումնառության ուղեցույցում և դասընթացների տեղեկագիրքում:

 

  1. Օգտակար տեղեկատվությունը ներկայացված է Կրթություն կայքում: