Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի


Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետը ստեղծվել է 1971 թ.-ին:

Ֆակուլտետի մասնագիտություններն են.

  • ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա
  • մաթեմատիկա. համակարգչային գիտություններ

 Ֆակուլտետում գործում են հետևյալ ամբիոնները.

  • Դիսկրետ մաթեմատիկայի և տեսական ինֆորմատիկայի
  • Թվային անալիզի և մաթեմատիկական մոդելավորման
  • Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների

Ֆակուլտետում կրեդիտային համակարգով ուսումնառության ուղեցույցը և դասընթացների տեղեկագիրքը.

  • առկա ուսուցման համակարգ
  • հեռակա ուսուցման համակարգ

Ֆակուլտետի դեկանն է ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր, դոցենտ Վահրամ Դումանյանը:

Հեռ.` (374 60) 71-00-56, 71-00-58, 71-00-59

Էլ. փոստ` cs@ysu.am
Ֆակուլտետի մասին առավել մանրամասն այստեղ՝ www.ysu.am/faculties/hy/Informatics-and-Applied-Mathematics