Տնտեսագիտության և կառավարման


Տնտեսագիտության ֆակուլտետը բացվել է 1933 թ.-ին:

Ֆակուլտետի մասնագիտություններն են.

  • տնտեսագիտության տեսություն
  • կառավարում

Ֆակուլտետում գործում են հետևյալ ամբիոնները.

  • Տնտեսագիտության և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների
  • Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման
  • Կառավարման և գործարարության
  • Ֆինանսահաշվային

Ֆակուլտետում կրեդիտային համակարգով ուսումնառության ուղեցույցը և դասընթացների տեղեկագիրքը.

  • առկա ուսուցման համակարգ
  • հեռակա ուսուցման համակարգ

Ֆակուլտետի դեկանն է տնտեսագիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Հայկ Սարգսյանը:

Հեռ.` (374 60) 71-06-40, 71-06-41

Էլ. փոստ` economics@ysu.am
Ֆակուլտետի մասին առավել մանրամասն այստեղ` www.ysu.am/faculties/hy/Economics