Սեմինար

Սեմինարը խմբային գործնական պարապմունքների տեսակներից է, որի ընթացքում ուսանողը սովորում է բանավոր շարադրել նյութը, պաշտպանել իր տեսակետները և եզրահանգումները: Փաստարկված պատասխանների արագ գտնումը, ուշադրության արագ կենտրոնացումը մի խնդրից մյուսի վրա ուսանողի մոտ զարգացնում են մասնագիտական հետագա գործունեության համար անհրաժեշտ մտավոր հատկանիշներ: