Սոցիոլոգիայի


Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետը՝ որպես առանձին միավոր, ձևավորվել է 2004 թ.-ին:

Ֆակուլտետի մասնագիտություններն են.

  • սոցիոլոգիա
  • սոցիալական աշխատանք
  • հասարակայնության հետ կապեր` PR (մագիստրատուրա)

Ֆակուլտետում գործում են հետևյալ ամբիոնները.

  • Կիրառական սոցիոլոգիայի
  • Սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական տեխնոլոգիաների
  • Սոցիոլոգիայի տեսության և պատմության

Ֆակուլտետում կրեդիտային համակարգով ուսումնառության ուղեցույցը և դասընթացների տեղեկագիրքը.

  • առկա ուսուցման համակարգ
  • հեռակա ուսուցման համակարգ

Ֆակուլտետի դեկանն է փիլ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Արթուր Մկրտիչյանը:

Հեռ.` (374 60) 71-00-67,  71-00-68

Էլ. փոստ` sociology@ysu.am
Ֆակուլտետի մասին առավել մանրամասն այստեղ` www.ysu.am/faculties/hy/Sociology