Ստուգման գրքույկ

Բուհ ընդունված յուրաքանչյուր սովորողի ուսումնառության սկզբում տրվում է ստուգման գրքույկ: Ստուգման գրքույկում նշվում են ուսուցման ձևը՝ առկա կամ հեռակա, կրթական աստիճանը, ֆակուլտետը, դասընթացների անվանումները, կրեդիտները, ՄՈԳ-ը, ստուգարքների նիշերը, ընթացիկ և եզրափակիչ քննությունների միավորները, դասընթացի արդյունարար գնահատականը` քննություն ընդունող դասախոսնի ստորագրությամբ հաստատված: Ստուգման գրքույկում ուղղումներ և ջնջումներ չի թույլատրվում:

Ստուգման գրքույկում նշվում են նաև տեղեկություններ պրակտիկայի և ամփոփիչ ատեստավորման վերաբերյալ:

Այլ բուհ տեղափոխվելու կամ բուհից ազատվելու դեպքում ստուգման գրքույկը սովորողից վերցվում է, փոխարենը տրվում է սահմանված նմուշի ակադեմիական տեղեկանք: Այլ բուհից տեղափոխված սովորողին տրվում է ստուգման գրքույկ` դրա մեջ ներառելով նախորդ բուհից փոխանցվող և հանձնած առարկայական տարբերությունները:

  1. Ուսանողը պարտավոր է քննությանը ներկայանալ ստուգման գրքույկով: