Աշխարհագրության և երկրաբանության


Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետը՝ որպես ինքնուրույն միավոր, կազմավորվել է 2008 թ.-ին:

Ֆակուլտետի մասնագիտություններն են.

 • երկրաբանություն
 • աշխարհագրություն
 • ջրաօդերևութաբանություն
 • քարտեզագրություն և կադաստրային գործ
 • սերվիս

Ֆակուլտետում գործում են հետևյալ ամբիոնները.

 • Ֆիզիկական աշխարհագրության և ջրաօդերևութաբանության
 • Երկրաֆիզիկայի
 • Քարտեզագրության և գեոմորֆոլոգիայի
 • Սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրության
 • Օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնման և հետախուզման
 • Ռեգիոնալ երկրաբանության, պետրոլոգիայի և օգտակար հանածոների
 • Ջրաերկրաբանության և ճարտարագիտական երկրաբանության
 • Սերվիսի

Ֆակուլտետում կրեդիտային համակարգով ուսումնառության ուղեցույցը և դասընթացների տեղեկագիրքը.

 • առկա ուսուցման համակարգ
 • հեռակա ուսուցման համակարգ

Ֆակուլտետի դեկանն է երկր. հանք. գիտ. թեկնածու, դոցենտ Մարատ Գրիգորյանը:

Հեռ.` (374 60) 71-04-34, 71-04-42

էլ. փոստ` geo@ysu.am
Ֆակուլտետի մասին առավել մանրամասն այստեղ` www.ysu.am/faculties/hy/Geography-and-Geology