Աստվածաբանության


Աստվածաբանության ֆակուլտետը կազմավորվել է 1995 թ.-ին:

Ֆակուլտետի մասնագիտություններն են.

  • աստվածաբանություն
  • եկեղեցաբանություն

Ֆակուլտետում գործում են հետևյալ ամբիոնները.

  • Աստվածաբանության
  • Կրոնի տեսության և պատմության
  • Հայ եկեղեցու պատմության և եկեղեցաբանության

Ֆակուլտետում կրեդիտային համակարգով ուսումնառության ուղեցույցը և դասընթացների տեղեկագիրքը.

Ֆակուլտետի դեկանն է Տեր Անուշավան եպիսկոպոս Ժամկոչյանը:

Հեռ.` (374 60) 71-06-70, 71-06-71

էլ. փոստ` thology@ysu.am
Ֆակուլտետի մասին առավել մանրամասն այստեղ՝ www.ysu.am/faculties/hy/Theology