Արևելագիտության


Արևելագիտության ֆակուլտետը` որպես առանձին միավոր, կազմավորվելէ 1968 թ.-ին:

Ֆակուլտետի մասնագիտություններն են.

  • իրանագիտություն
  • թուրքագիտություն
  • արաբագիտություն

Ֆակուլտետում գործում են հետևյալ ամբիոնները.

  • Արաբագիտություն
  • Թյուրքագիտության
  • Իրանագիտության

Ֆակուլտետում կրեդիտային համակարգով ուսումնառության ուղեցույցը և դասընթացների տեղեկագիրքը (առկա ուսուցման համակարգ):

Ֆակուլտետի դեկանն է բան. գիտ. թեկնածու, դոցենտ Ռուբեն Մելքոնյանը:

Հեռ.` (374 60) 71-05-75 , 71-05-77

Էլ. փոստ`orient@ysu.am
Ֆակուլտետի մասին առավել մանրամասն այստեղ՝ www.ysu.am/faculties/hy/Oriental-Studies