Քիմիայի


Որպես առանձին միավոր` Քիմիայի ֆակուլտետը ձևավորվել է 1933 թ.-ին:

Ֆակուլտետի մասնագիտություններն են.

  • քիմիա
  • էկոլոգիական քիմիա
  • դեղագիտություն

Ֆակուլտետում գործում են հետևյալ ամբիոնները.

  • Անօրգանական և անալիտիկ քիմիայի
  • Օրգանական քիմիայի
  • Ֆիզիկական եւ կոլոիդների քիմիայի

Ֆակուլտետում կրեդիտային համակարգով ուսումնառության ուղեցույցը և դասընթացների տեղեկագիրքը.

Ֆակուլտետի դեկանն է քիմ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Տարիել Ղոչիկյանը:

Հեռ.` (374 60) 71-04-00, 71-04-01

Էլ. փոստ` chemistry@ysu.am
Ֆակուլտետի մասին առավել մանրամասն այստեղ՝ www.ysu.am/faculties/hy/Chemistry