Իրավագիտության


Իրավագիտության ֆակուլտետը բացվել է 1933 թ.-ին:

Ֆակուլտետի մասնագիտությունն է.

  • իրավագիտություն

Ֆակուլտետում գործում են հետևյալ ամբիոնները.

  • Պետության և իրավունքի տեսության ու պատմության
  • Սահմանադրական իրավունքի
  • Քաղաքացիական իրավունքի
  • Քրեական իրավունքի
  • Քաղաքացիական դատավարության
  • Քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի
  • Եվրոպական և միջազգային իրավունքի

Ֆակուլտետում կրեդիտային համակարգով ուսումնառության ուղեցույցը և դասընթացների տեղեկագիրքը.

  • առկա ուսուցման համակարգ
  • հեռակա ուսուցման համակարգ

Ֆակուլտետի դեկանն է ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, իրավ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Գագիկ Ղազինյանը:

Հեռ.` (374 60) 71-02-40 , 71-02-33

Էլ. փոստ` law@ysu.am
Ֆակուլտետի մասին առավել մանրամասն այստեղ՝ www.ysu.am/faculties/hy/Law