Ռուս բանասիրության


Ռուս բանասիրության ֆակուլտետը ձևավորվել է 1976 թ.-ին:

Ֆակուլտետի մասնագիտություններն են.

  • ռուսաց լեզու և գրականություն
  • թարգմանչական գործ` ռուսերեն և հայերեն լեզուներ
  • լեզվաբանություն և միջմշակութային հաղորդակցություն` ռուսաց լեզու
  • հունարեն լեզու և գրականություն

Ֆակուլտետում գործում են հետևյալ ամբիոնները.

  • Ռուս գրականության
  • Ռուսաց լեզվաբանության, տիպաբանության և հաղորդակցման տեսության
  • Ռուսաց լեզվի (հումանիտար ֆակուլտետների համար)
  • Ռուսաց լեզվի (բնագիտական ֆակուլտետների համար)

Ֆակուլտետում կրեդիտային համակարգով ուսումնառության ուղեցույցը և դասընթացների տեղեկագիրքը

Ֆակուլտետի դեկանն է մանկ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ Պավել Բալայանը:

Հեռ.` (374 60) 71-05-88, 71-05-86

Էլ. փոստ` rusphil@ysu.am
Ֆակուլտետի մասին առավել մանրամասն այստեղ` www.ysu.am/faculties/hy/Russian-Philology