Փիլիսոփայության և հոգեբանության


Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետը` որպես առանձին միավոր, կազմավորվել է 2004 թ.-ին:

Ֆակուլտետի մասնագիտություններն են.

  • փիլիսոփայություն
  • հոգեբանություն

Ֆակուլտետում գործում են հետևյալ ամբիոնները.

  • Տեսական փիլիսոփայության և տրամաբանության
  • Սոցիալական փիլիսոփայության և բարոյագիտության
  • Փիլիսոփայության պատմության
  • Ընդհանուր հոգեբանության
  • Սոցիալական հոգեբանության
  • Անձի հոգեբանության

Ֆակուլտետում կրեդիտային համակարգով ուսումնառության ուղեցույցը և դասընթացների տեղեկագիրքը.

Ֆակուլտետի դեկանն է փիլ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ Ալեքսան Բաղդասարյանը:

Հեռ.` (374 60) 71-06-30, 71-06-32

Էլ. փոստ` phil_psy@ysu.am
Ֆակուլտետի մասին առավել մանրամասն այստեղ` www.ysu.am/faculties/hy/Philosophy-and-Psychology