Ֆիզիկայի


Ֆիզիկայի ֆակուլտետը` որպես ինքնուրույն միավոր, ձևավորվել է 1959 թ.-ին:

Ֆակուլտետի մասնագիտություններն են.

  • ֆիզիկա
  • միջուկային ռեակտորների ֆիզիկա
  • կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա

Ֆակուլտետում գործում են հետևյալ ամբիոնները.

  • Ակադեմիկոս Վիկտոր Համբարձումյանի անվան ընդհանուր ֆիզիկայի և աստղաֆիզիկայի
  • Ակադեմիկոս Գուրգեն Սահակյանի անվան տեսական ֆիզիկայի
  • Միջուկային ֆիզիկայի
  • Մոլեկուլային ֆիզիկայի
  • Պինդ մարմնի ֆիզիկայի
  • Օպտիկայի
  • Բարձրագույն մաթեմատիկայի

Ֆակուլտետում կրեդիտային համակարգով ուսումնառության ուղեցույցը և դասընթացների տեղեկագիրքը (առկա ուսուցման համակարգ):

Ֆակուլտետի դեկանն է ֆիզմաթ գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Ռաֆիկ Հակոբյան:

Հեռ.` (374 60) 71-03-23, 71-03-20

Էլ. փոստ` physics@ysu.am
Ֆակուլտետի մասին առավել մանրամասն այստեղ` www.ysu.am/faculties/hy/Physics