Ժուռնալիստիկայի


Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետը` որպես առանձին միավոր, ձևավորվել է 1999 թ.-ին:

Ֆակուլտետի մասնագիտությունն է.

  • լրագրություն

Ֆակուլտետում գործում են հետևյալ ամբիոնները.

  • Նոր մեդիայի և հաղորդակցության ամբիոն
  • Տպագիր և հեռարձակվող լրատվամիջոցների  ամբիոն

Ֆակուլտետում կրեդիտային համակարգով ուսումնառության ուղեցույցը և դասընթացների տեղեկագիրքը.

Ֆակուլտետի դեկանն է բան. գիտ. թեկնածու, դոցենտ Նաղաշ Մարտիրոսյանը:

Հեռ.` (374 60) 71-05-65, 71-05-66

Էլ. փոստ` jourfac@ysu.am
Ֆակուլտետի մասին առավել մանրամասն այստեղ՝ www.ysu.am/faculties/hy/Journalism