Կենսաբանության


Կենսաբանության ֆակուլտետը կազմավորվել է 1933 թ.-ին:

Ֆակուլտետի մասնագիտություններն են.

 • կենսաբանություն
 • կենսաֆիզիկա
 • կենսաքիմիա
 • կենսաինֆորմատիկա

Ֆակուլտետում գործում են հետևյալ ամբիոնները.

 • Բուսաբանության և սնկաբանության
 • Կենդանաբանության
 • Տիգրան Մուշեղյանի անվան մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիայի
 • Էկոլոգիայի և բնության պահպանության
 • Մանրէաբանության, կենսաէներգետիկայի և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոն
 • Գենետիկայի և բջջաբանության
 • Կենսաքիմիայի

Ֆակուլտետում կրեդիտային համակարգով ուսումնառության ուղեցույցը և դասընթացների տեղեկագիրքը.

 • առկա ուսուցման համակարգ
 • հեռակա ուսուցման համակարգ

Ֆակուլտետի դեկանն է ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, կենս. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Էմիլ Գևորգյանը:

Հեռ.` (374 60) 71-05-00, 71-05-01

Էլ. փոստ` biology@ysu.am
Ֆակուլտետի մասին առավել մանրամասն այստեղ՝ www.ysu.am/faculties/hy/Biology