Հայ բանասիրության


Հայ բանասիրության ֆակուլտետը ձևավորվել է 1919 թ.-ին:

Ֆակուլտետի մասնագիտություններն են.

  • հայոց լեզու և գրականություն
  • սոցիալական մանկավարժություն
  • կրթության կազմակերպում (մագիստրատուրա)

Ֆակուլտետում գործում են հետևյալ ամբիոնները.

  • Հայոց լեզվի
  • Հայոց լեզվի պատմության
  • Ընդհանուր լեզվաբանության
  • Ակադեմիկոս Հրանտ Թամրազյանի անվան հայ գրականության պատմության
  • Հայ նորագույն գրականության պատմության
  • Գրականության տեսության և գրաքննադատության
  • Մանկավարժության

Ֆակուլտետում կրեդիտային համակարգով ուսումնառության ուղեցույցը և դասընթացների տեղեկագիրքը.

Ֆակուլտետի դեկանն է բան. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Արծրուն Ավագյանը:

Հեռ.` (374 60) 71-06-20,  (374 60)  71-06-22

Էլ. փոստ` armphilology@ysu.am
Ֆակուլտետի մասին առավել մանրամասն այստեղ՝ www.ysu.am/faculties/hy/Armenian-Philology