Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի


Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետը` որպես ինքնուրույն միավոր, ձևավորվել է 2007 թ.-ին:

Ֆակուլտետի մասնագիտություններն են.

 • մաթեմատիկա
 • ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա
 • մեխանիկա

Ֆակուլտետում գործում են հետևյալ ամբիոնները.

 • Մաթեմատիկական անալիզի և ֆուկցիաների տեսության
 • Դիֆերենցիալ հավասարումների
 • Հանրահաշվի եւ երկրաչափության
 • Հավանականությունների տեսության եւ մաթեմ. վիճակագրության
 • Ընդհանուր մաթեմատիկայի
 • Ակտուարական մաթեմատիկայի և ռիսկերի կառավարման
 • Ֆինանսական մաթեմատիկայի
 • Մեխանիկայի

Ֆակուլտետում կրեդիտային համակարգով ուսումնառության ուղեցույցը և դասընթացների տեղեկագիրքը (առկա ուսուցման համակարգ):

Ֆակուլտետի դեկանն է ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Արթուր Սահակյանը:

Հեռ.` (374 60) 71-03-73, 71-03-70

Էլ. փոստ` math@ysu.am
Ֆակուլտետի մասին առավել մանրամասն այստեղ՝ www.ysu.am/faculties/hy/Mathematics-and-Mechanics