Միջազգային հարաբերությունների


Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետը` որպես առանձին միավոր, ձևավորվել է 1998 թ.-ին:

Ֆակուլտետի մասնագիտություններն են.

  • միջազգային հարաբերություններ
  • քաղաքագիտություն
  • հանրային կառավարում

Ֆակուլտետում գործում են հետևյալ ամբիոնները.

  • Դիվանագիտական ծառայության և մասնագիտական հաղորդակցման
  • Հանրային կառավարման
  • Միջազգային հարաբերությունների եւ դիվանագիտության
  • Քաղաքական գիտության պատմության և տեսության
  • Քաղաքական ինստիտուտների և գործընթացների

Ֆակուլտետում կրեդիտային համակարգով ուսումնառության ուղեցույցը և դասընթացների տեղեկագիրքը.

Ֆակուլտետի դեկանն է պատմ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Գեղամ Պետրոսյանը:

Հեռ.` (374 60) 71-00-61, 71-00-78

Էլ. փոստ` int.rel@ysu.am
Ֆակուլտետի մասին առավել մանրամասն այստեղ՝ www.ysu.am/faculties/hy/International-Relations