Պատմության


Պատմության ֆակուլտետը` որպես առանձին միավոր, կազմավորվել է 1936 թ.-ին:

Ֆակուլտետի մասնագիտություններն են.

 • պատմություն
 • արվեստաբանություն
 • մշակութաբանություն
 • կովկասագիտություն
 • սփյուռքագիտություն (մագիստրատուրա)

Ֆակուլտետում գործում են հետևյալ ամբիոնները.

 • Հայոց պատմության
 • Համաշխարհային պատմության
 • Հայաստանի հարակից երկրների պատմության
 • Հնագիտության և ազգագրության
 • Հայ արվեստի պատմության և տեսության
 • Մշակութաբանության
 • Սփյուռքագիտության

Ֆակուլտետում կրեդիտային համակարգով ուսումնառության ուղեցույցը և դասընթացների տեղեկագիրքը.

Ֆակուլտետի դեկանն է պատմ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Էդիկ Մինասյանը:

Հեռ.` (374 60) 71-06-00,  71-06-05

Էլ. փոստ` history@ysu.am
Ֆակուլտետի մասին առավել մանրամասն այստեղ՝ www.ysu.am/faculties/hy/History